Ангелите

“Чух обаче гласа на думите му; и като чух гласа на думите му, аз паднах в несвяст, с лице към земята. И ето, ръка се допря до мене, която ме постави на коленете ми и на дланите на ръцете ми. И каза ми: Данииле, мъжо възлюбени, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при тебе съм изпратен сега, и когато ми изговори тези думи, аз се изправих разтреперан. Тогава ми рече: Не бой се, Данииле; защото от първия ден откак ти приклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти бяха послушани; и аз дойдох поради думите ти. Обаче князът на персийското царство ми противостоеше двадесет и един дена; но ето, Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне; и аз останах непотребен вече там при персийските царе, и сега дойдох да ти открия какво има да стане с народа ти в последните времена; защото видението се отнася до далечни дни. И като ми говореше тези думи, насочих лицето си към земята и останах ням. И ето, един подобен на човешки син се допря до устните ми. Тогава отворих устата си и говорих, като казах на онзи, който стоеше пред мене: Господарю мой, от видението болките ми се върнаха, и не остана сила в мене. Защото как може слугата на този мой господар да говори с този мой господар? Понеже не остана никаква сила в мене, а и дъх не остана в мене. Тогава пак се допря до мене нещо като човешки образ и ме подкрепи. И рече: Не бой се, мъжо възлюбени; мир на тебе! Крепи се! Да! Крепи се! И като ми говореше, аз се укрепих и казах: Нека говори господарят ми, защото си ме укрепил. Тогава каза: Знаеш ли защо съм дошъл при тебе? А сега ще се върна да воювам против княза на Персия; и когато изляза, ето, князът на Гърция ще дойде. Все пак ще ти известя какво е написано в истинското писание, при все че няма кой да ми помага против тези князе, освен вашия княз Михаил.
‭‭ДАНИИЛ‬ ‭10‬:‭9‬-‭21‬ БЛБ‬
“Чух обаче гласа на думите му; и като чух гласа на думите му, аз паднах в несвяст, с лице към земята. И ето, ръка се допря до мене, която ме постави на коленете ми и на дланите на ръцете ми. И каза ми: Данииле, мъжо възлюбени, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при тебе съм изпратен сега, и когато ми изговори тези думи, аз се изправих разтреперан. Тогава ми рече: Не бой се, Данииле; защото от първия ден откак ти приклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти бяха послушани; и аз дойдох поради думите ти. Обаче князът на персийското царство ми противостоеше двадесет и един дена; но ето, Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне; и аз останах непотребен вече там при персийските царе, и сега дойдох да ти открия какво има да стане с народа ти в последните времена; защото видението се отнася до далечни дни. И като ми говореше тези думи, насочих лицето си към земята и останах ням. И ето, един подобен на човешки син се допря до устните ми. Тогава отворих устата си и говорих, като казах на онзи, който стоеше пред мене: Господарю мой, от видението болките ми се върнаха, и не остана сила в мене. Защото как може слугата на този мой господар да говори с този мой господар? Понеже не остана никаква сила в мене, а и дъх не остана в мене. Тогава пак се допря до мене нещо като човешки образ и ме подкрепи. И рече: Не бой се, мъжо възлюбени; мир на тебе! Крепи се! Да! Крепи се! И като ми говореше, аз се укрепих и казах: Нека говори господарят ми, защото си ме укрепил. Тогава каза: Знаеш ли защо съм дошъл при тебе? А сега ще се върна да воювам против княза на Персия; и когато изляза, ето, князът на Гърция ще дойде. Все пак ще ти известя какво е написано в истинското писание, при все че няма кой да ми помага против тези князе, освен вашия княз Михаил.
‭‭ДАНИИЛ‬ ‭10‬:‭9‬-‭21‬ БЛБ‬
caelestialis - небесен, свързан с Божественото
caelestialis - небесен, свързан с Божественото
“И откри им се, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви се извести чрез онези, които ви проповядваха благовестието чрез Святия Дух, изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат.
ПЪРВО ПЕТЪР‬ ‭1‬:‭12‬ БЛБ
“а говорим в тайна Божията премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете за наша слава, която нито един от владетелите на този свят не е познал; защото, ако я бяха познали, нямаше да разпънат Господа на славата.”
‭‭1 Коринтяни‬ ‭2‬:‭7‬-‭8‬ ‭VBG‬‬
“А Михей каза: Чуйте тогава Господнето слово: Видях Господа, седящ на престола Си, и цялото небесно войнство стоеше около Него отдясно и отляво. И Господ рече: Кой ще примами Израилевия цар Ахав, за да отиде и да падне в Рамот-Галаад? И един рече едно, а друг – друго. Тогава излезе един дух, застана пред Господа и каза: Аз ще го примамя. И Господ го попита: Как? А той каза: Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ рече: Ще го примамиш и ще сполучиш; излез и стори така. Сега ето, Господ е вложил лъжещ дух в устата на тези твои пророци; Господ е говорил зло за тебе."
ВТОРА КНИГА НА ЛЕТОПИСИТЕ‬ ‭18‬:‭18‬-‭22‬ БЛБ‬
“И в същата нощ Ангел Господен излезе и порази сто осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и когато станаха хората на сутринта, ето, всички онези бяха мъртви трупове."
ЧЕТВЪРТА КНИГА НА ЦАРЕТЕ‬ ‭19‬:‭35‬ БЛБ‬
“И тъй, слугите на цар Езекия отидоха при Исая. И Исая им рече: Така да кажете на господаря си: Така казва Господ: Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар ме похулиха. Ето, Аз ще вложа в него такъв дух, че, като чуе слух, ще се върне в своята земя; и ще направя да падне от меч в своята земя."
‭‭ИСАЯ‬ ‭37‬:‭5‬-‭7‬ БЛБ‬
“Ето, на святите Си ангели Той не се доверява и небесата не са чисти в очите Му"
‭‭ЙОВ‬ ‭15‬:‭15‬ БЛБ‬
"И небесата ще възпяват Твоята чудодейност, Господи, също и Твоята вярност, в събранието на светиите."
Псалм 89:5‬ БЛБ‬
"когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост?"
Йов 38:7‬ БЛБ‬
“Асафов псалом Бог стои в Божия събор, съди сред боговете. Докога ще съдите несправедливо и ще лицеприятствате към нечестивите? (Села.) Съдете справедливо сиромаха и сирачето; отдавайте правото на оскърбения и бедния."
‭‭ПСАЛМИ‬ ‭82‬:‭1‬-‭3‬ БЛБ‬
“Защото велик е Господ и твърде достохвален, внушава страхопочитание повече от всички богове. Защото всичките богове на племената са идоли; а Господ е сътворил небесата. Пред Него са блясък и величие, сила и красота в светилището Му. Отдайте на Господа, всички родове на племената, отдайте на Господа слава и сила; отдайте на Господа славата, дължима на името Му; принесете дарове и влезте в дворовете Му."
ПСАЛМИ‬ ‭96‬:‭4‬-‭8‬ БЛБ‬
"Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели."
Евреи 13:2 БЛБ‬
"защото, струва ми се, че Бог постави нас, апостолите, най-последни, като човеци, осъдени на смърт; защото станахме за показ на света, на ангели и на човеци."
ПЪРВО КОРИНТЯНИ 4:9 БЛБ‬
“Кой е Този Цар на славата? ГОСПОД на Войнствата – Той е Царят на славата. (Села.)”
‭‭Псалми‬ ‭24‬:‭10‬ ‭ БЛБ‬
“Благославяйте Господа, вие ангели Негови, мощни със сила, които изпълнявате думите Му, като слушате гласа на словото Му."
‭‭ПСАЛМИ‬ ‭103‬:‭20‬ БЛБ
"В средата на огъня се виждаше и подобие на четири живи същества. И ето как изглеждаха: приличаха на човешки същества. 6Но всяко от тях имаше по четири лица, всяко имаше и четири крила. 7Нозете им бяха прави; и стъпалата им бяха подобни на телешки копита, и изпускаха искри като повърхността на лъскава мед. 8И имаха човешки ръце под крилата си, на четирите си страни. И четирите същества имаха лица и крила,"
Езекил 1:5-8 БЛБ
“в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него и за Него бе създадено; и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. И глава на тялото, тоест на църквата, е Той, Който е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота, и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, проляна на Неговия кръст."
‭‭КОЛОСЯНИ‬ ‭1‬:‭15‬-‭20‬ БЛБ‬
"Така Той изпъди човека; и постави на изток от Едемската градина херувимите и пламтящия меч, който се въртеше на всички страни, за да пазят пътя към дървото на живота."
Битие 3:24 БЛБ‬
"та на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога"
Ефесяни 3:10 БЛБ
"Внимавайте да не презирате нито един от тия малките; защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата."
Матей 18:10 БЛБ
"Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение?"
евреи 1:14 БЛБ
"А архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Мой-сеевото тяло, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри."
Юда 1:9 БЛБ
“И откри им се, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви се извести чрез онези, които ви проповядваха благовестието чрез Святия Дух, изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат.
ПЪРВО ПЕТЪР‬ ‭1‬:‭12‬ БЛБ
“а говорим в тайна Божията премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете за наша слава, която нито един от владетелите на този свят не е познал; защото, ако я бяха познали, нямаше да разпънат Господа на славата.”
‭‭1 Коринтяни‬ ‭2‬:‭7‬-‭8‬ ‭VBG‬‬
“А Михей каза: Чуйте тогава Господнето слово: Видях Господа, седящ на престола Си, и цялото небесно войнство стоеше около Него отдясно и отляво. И Господ рече: Кой ще примами Израилевия цар Ахав, за да отиде и да падне в Рамот-Галаад? И един рече едно, а друг – друго. Тогава излезе един дух, застана пред Господа и каза: Аз ще го примамя. И Господ го попита: Как? А той каза: Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ рече: Ще го примамиш и ще сполучиш; излез и стори така. Сега ето, Господ е вложил лъжещ дух в устата на тези твои пророци; Господ е говорил зло за тебе."
ВТОРА КНИГА НА ЛЕТОПИСИТЕ‬ ‭18‬:‭18‬-‭22‬ БЛБ‬
“И в същата нощ Ангел Господен излезе и порази сто осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и когато станаха хората на сутринта, ето, всички онези бяха мъртви трупове."
ЧЕТВЪРТА КНИГА НА ЦАРЕТЕ‬ ‭19‬:‭35‬ БЛБ‬
“И тъй, слугите на цар Езекия отидоха при Исая. И Исая им рече: Така да кажете на господаря си: Така казва Господ: Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар ме похулиха. Ето, Аз ще вложа в него такъв дух, че, като чуе слух, ще се върне в своята земя; и ще направя да падне от меч в своята земя."
‭‭ИСАЯ‬ ‭37‬:‭5‬-‭7‬ БЛБ‬
“Ето, на святите Си ангели Той не се доверява и небесата не са чисти в очите Му"
‭‭ЙОВ‬ ‭15‬:‭15‬ БЛБ‬
"И небесата ще възпяват Твоята чудодейност, Господи, също и Твоята вярност, в събранието на светиите."
Псалм 89:5‬ БЛБ‬
"когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост?"
Йов 38:7‬ БЛБ‬
“Асафов псалом Бог стои в Божия събор, съди сред боговете. Докога ще съдите несправедливо и ще лицеприятствате към нечестивите? (Села.) Съдете справедливо сиромаха и сирачето; отдавайте правото на оскърбения и бедния."
‭‭ПСАЛМИ‬ ‭82‬:‭1‬-‭3‬ БЛБ‬
“Защото велик е Господ и твърде достохвален, внушава страхопочитание повече от всички богове. Защото всичките богове на племената са идоли; а Господ е сътворил небесата. Пред Него са блясък и величие, сила и красота в светилището Му. Отдайте на Господа, всички родове на племената, отдайте на Господа слава и сила; отдайте на Господа славата, дължима на името Му; принесете дарове и влезте в дворовете Му."
ПСАЛМИ‬ ‭96‬:‭4‬-‭8‬ БЛБ‬
"Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели."
Евреи 13:2 БЛБ‬
"защото, струва ми се, че Бог постави нас, апостолите, най-последни, като човеци, осъдени на смърт; защото станахме за показ на света, на ангели и на човеци."
ПЪРВО КОРИНТЯНИ 4:9 БЛБ‬
“Кой е Този Цар на славата? ГОСПОД на Войнствата – Той е Царят на славата. (Села.)”
‭‭Псалми‬ ‭24‬:‭10‬ ‭ БЛБ‬
“Благославяйте Господа, вие ангели Негови, мощни със сила, които изпълнявате думите Му, като слушате гласа на словото Му."
‭‭ПСАЛМИ‬ ‭103‬:‭20‬ БЛБ
"В средата на огъня се виждаше и подобие на четири живи същества. И ето как изглеждаха: приличаха на човешки същества. 6Но всяко от тях имаше по четири лица, всяко имаше и четири крила. 7Нозете им бяха прави; и стъпалата им бяха подобни на телешки копита, и изпускаха искри като повърхността на лъскава мед. 8И имаха човешки ръце под крилата си, на четирите си страни. И четирите същества имаха лица и крила,"
Езекил 1:5-8 БЛБ
“в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него и за Него бе създадено; и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. И глава на тялото, тоест на църквата, е Той, Който е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота, и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, проляна на Неговия кръст."
‭‭КОЛОСЯНИ‬ ‭1‬:‭15‬-‭20‬ БЛБ‬
"Така Той изпъди човека; и постави на изток от Едемската градина херувимите и пламтящия меч, който се въртеше на всички страни, за да пазят пътя към дървото на живота."
Битие 3:24 БЛБ‬
"та на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога"
Ефесяни 3:10 БЛБ
"Внимавайте да не презирате нито един от тия малките; защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата."
Матей 18:10 БЛБ
"Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение?"
евреи 1:14 БЛБ
"А архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Мой-сеевото тяло, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри."
Юда 1:9 БЛБ