Пари

“И Исаак зася в онази земя и събра през същата година стократно, и ГОСПОД го благослови. Човекът ставаше велик и продължаваше да става богат, докато стана много богат.”
Битие‬ ‭26‬:‭12‬-‭13‬ ‭
“Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, се отклониха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби. 17 На онези, които притежават богатство на този свят, заръчай да не високоумстват, нито да се надяватна непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме; да вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувстващи, като си събират съкровище, коетоще бъде добра основа за бъдещето, за да се хванат за истинския живот."
‭‭ПЪРВО ТИМОТЕЙ‬ ‭6‬:‭10‬, ‭17‬-‭19‬ БЛБ‬
“Недейте си събира съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, където ни молец, ни ръжда ги разяждат, и където крадци не подкопават, нито крадат; защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И тъй, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината! Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не може да слугувате на Бога и на мамона."
МАТЕЙ‬ ‭6‬:‭19‬-‭24‬ БЛБ‬
“А Исус рече на учениците Си: Истина ви казвам, мъчно ще влезе богаташ в небесното царство. При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в Божието царство. А учениците, като чуха това, почудиха се твърде много и казваха: Като е тъй, кой може да се спаси? А Исус ги погледна и им рече: За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно.Тогава Петър в отговор Му каза: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; ние какво ще имаме? А Исус им рече: Истина ви казвам, че при обновлението на всичко, когато Човешкият Син седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, също ще седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте Израилеви племена. И всеки, който е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, [или жена], или чада, или ниви заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот."
МАТЕЙ‬ ‭19‬:‭23‬-‭29‬ БЛБ
“Защото е както когато човек, при тръгването си за чужбина, свика своите слуги и им предаде имането си. На един даде пет таланта, на друг два, на друг един, всекиму според способността му; и тръгна. Веднага този, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет [таланта]. Също и този, който получи двата, спечели още два. А този, който получи единия, отиде, разкопа в земята и скри парите на господаря си. След дълго време идва господарят на тези слуги и поисква им сметка. И като се приближи този, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде два таланта; ето, спечелих още два таланта. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи този, който бе получил единия талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш, където не си сял, и събираш, където не си пръскал; и като се побоях, отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето. А господарят му в отговор му каза: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна, където не съм сял, и събирам, където не съм пръскал; ти трябваше да внесеш парите ми на банкерите и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде, и той ще има в изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има."
‭‭МАТЕЙ‬ ‭25‬:‭14‬-‭29‬ БЛБ
“Който обича среброто, на сребро не ще се насити, нито на богатство онзи, който обича печалбата. И това е суета. Когато се умножават благата, умножават се и онези, които ги ядат; и каква полза има за притежателите им, освен да ги гледат с очите си?"
‭‭ЕКЛИСИАСТ‬ ‭5‬:‭10‬-‭11‬ БЛБ‬ ‬
“А ако някой не се грижи за своите, и особено за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от неверник е по-лош."
‭‭ПЪРВО ТИМОТЕЙ‬ ‭5‬:‭8‬ БЛБ‬
“Ако някой има материални блага, но като види своя брат в нужда, не се смили над него, как може да твърди, че обича Бога? Дечица, нека любовта ни не е само на думи или приказки, а да бъде истинска и да се изразява на дело. По това ще се уверим, че принадлежим на истината, и ще успокоим сърцата си пред Бога,”
‭‭Първото писмо на Йоан‬ ‭3‬:‭17‬-‭19‬ ‭SPB‬‬
“Споделяйте благата си с Божиите хора, които са в нужда, и бъдете гостоприемни.”
Писмото на Римляните‬ ‭12‬:‭13‬ ‭SPB‬‬
“Запомнете това: който посади малко, малко и ще пожъне, а който посади много, много и ще пожъне. Всеки трябва да даде толкова, колкото е решил в сърцето си, не със съжаление или по принуда, защото Бог обича онзи, който дава с радост. А Бог може да ви отрупа с всякакви дарове така, че винаги да имате всичко, от което се нуждаете, и дори повече, за да изобилствате във всякакви добри дела. Както казва Писанието: „Той дава щедро на бедните и благостта му трае вечно.“ Псалм 112:9 А Онзи, който осигурява семе на сеяча и хляб, който ни храни, ще осигури и умножи вашето семе, и ще увеличи плодовете на вашата благост. Вие ще станете богати във всичко, за да можете винаги да проявявате щедрост. И като давате чрез нас, хората ще благодарят на Бога. Защото служението, което извършвате, не само снабдява нуждите на Божиите хора, но и носи все повече и повече благодарности към Бога. Заради това служение, което е доказателство за вярата ви, те ще прославят Бога за покорността ви към Благата вест за Христос, която изповядвате, и за щедростта, с която споделяте с тях и с всички. И когато се молят за вас, ще жадуват да ви видят заради превъзхождащата Божия благодат към вас. Да благодарим на Бога за този неописуем дар!”
‭‭Второто писмо до коринтяните‬ ‭9‬:‭6‬-‭15‬ ‭SPB
“Господ прави човека беден, а също и богат. Той смирява и Той въздига.
‭‭Първо Царе‬ ‭2‬:‭7‬ НП‬
“Благословението от Господа обогатява и не носи скръб със себе си."
‭‭Притчи‬ ‭10‬:‭22‬ НП‬
“Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия."
‭‭ВТОРО КОРИНТЯНИ‬ ‭8‬:‭9‬ БЛБ‬
“Уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Не имай себе си за мъдър; бой се от Господа и бягай от зло. Това ще бъде здраве за тялото ти и храна за костите ти. Почитай Господа с имота си и с първите плодове от всичките си печалби. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовете ти ще преливат от ново вино."
‭‭ПРИТЧИ‬ ‭3‬:‭5‬-‭10‬ БЛБ‬
“И Исаак зася в онази земя и събра през същата година стократно, и ГОСПОД го благослови. Човекът ставаше велик и продължаваше да става богат, докато стана много богат.”

‭‭Битие‬ ‭26‬:‭12‬-‭13‬ ‭
“Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия."
2 КОРИНТЯНИ‬ ‭8‬:‭9‬ БЛБ‬
“Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, се отклониха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби. 17 На онези, които притежават богатство на този свят, заръчай да не високоумстват, нито да се надяватна непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме; да вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувстващи, като си събират съкровище, коетоще бъде добра основа за бъдещето, за да се хванат за истинския живот.
1 ТИМОТЕЙ‬ ‭6‬:‭10‬, ‭17‬-‭19‬ БЛБ‬
“Недейте си събира съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, където ни молец, ни ръжда ги разяждат, и където крадци не подкопават, нито крадат; защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И тъй, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината! Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не може да слугувате на Бога и на мамона.
МАТЕЙ‬ ‭6‬:‭19‬-‭24‬ БЛБ‬
“А Исус рече на учениците Си: Истина ви казвам, мъчно ще влезе богаташ в небесното царство. При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в Божието царство. А учениците, като чуха това, почудиха се твърде много и казваха: Като е тъй, кой може да се спаси? А Исус ги погледна и им рече: За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно.Тогава Петър в отговор Му каза: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; ние какво ще имаме? А Исус им рече: Истина ви казвам, че при обновлението на всичко, когато Човешкият Син седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, също ще седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте Израилеви племена. И всеки, който е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, [или жена], или чада, или ниви заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.
МАТЕЙ‬ ‭19‬:‭23‬-‭29‬ БЛБ
“Защото е както когато човек, при тръгването си за чужбина, свика своите слуги и им предаде имането си. На един даде пет таланта, на друг два, на друг един, всекиму според способността му; и тръгна. Веднага този, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет [таланта]. Също и този, който получи двата, спечели още два. А този, който получи единия, отиде, разкопа в земята и скри парите на господаря си. След дълго време идва господарят на тези слуги и поисква им сметка. И като се приближи този, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде два таланта; ето, спечелих още два таланта. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи този, който бе получил единия талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш, където не си сял, и събираш, където не си пръскал; и като се побоях, отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето. А господарят му в отговор му каза: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна, където не съм сял, и събирам, където не съм пръскал; ти трябваше да внесеш парите ми на банкерите и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде, и той ще има в изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.
‭‭МАТЕЙ‬ ‭25‬:‭14‬-‭29‬ БЛБ
“Който обича среброто, на сребро не ще се насити, нито на богатство онзи, който обича печалбата. И това е суета. Когато се умножават благата, умножават се и онези, които ги ядат; и каква полза има за притежателите им, освен да ги гледат с очите си?
ЕКЛИСИАСТ‬ ‭5‬:‭10‬-‭11‬ БЛБ‬ ‬
“А ако някой не се грижи за своите, и особено за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от неверник е по-лош."
1 ТИМОТЕЙ‬ ‭5‬:‭8‬ БЛБ‬
“Ако някой има материални блага, но като види своя брат в нужда, не се смили над него, как може да твърди, че обича Бога? Дечица, нека любовта ни не е само на думи или приказки, а да бъде истинска и да се изразява на дело. По това ще се уверим, че принадлежим на истината, и ще успокоим сърцата си пред Бога,”
‭‭Първото писмо на Йоан‬ ‭3‬:‭17‬-‭19‬ ‭SPB‬‬
“Споделяйте благата си с Божиите хора, които са в нужда, и бъдете гостоприемни.”
‭‭Писмото на Римляните‬ ‭12‬:‭13‬ ‭SPB‬‬
“Запомнете това: който посади малко, малко и ще пожъне, а който посади много, много и ще пожъне. Всеки трябва да даде толкова, колкото е решил в сърцето си, не със съжаление или по принуда, защото Бог обича онзи, който дава с радост. А Бог може да ви отрупа с всякакви дарове така, че винаги да имате всичко, от което се нуждаете, и дори повече, за да изобилствате във всякакви добри дела. Както казва Писанието: „Той дава щедро на бедните и благостта му трае вечно.“ Псалм 112:9 А Онзи, който осигурява семе на сеяча и хляб, който ни храни, ще осигури и умножи вашето семе, и ще увеличи плодовете на вашата благост. Вие ще станете богати във всичко, за да можете винаги да проявявате щедрост. И като давате чрез нас, хората ще благодарят на Бога. Защото служението, което извършвате, не само снабдява нуждите на Божиите хора, но и носи все повече и повече благодарности към Бога. Заради това служение, което е доказателство за вярата ви, те ще прославят Бога за покорността ви към Благата вест за Христос, която изповядвате, и за щедростта, с която споделяте с тях и с всички. И когато се молят за вас, ще жадуват да ви видят заради превъзхождащата Божия благодат към вас. Да благодарим на Бога за този неописуем дар!”
‭‭Второто писмо до коринтяните‬ ‭9‬:‭6‬-‭15‬ ‭SPB‬‬
“Господ прави човека беден, а също и богат. Той смирява и Той въздига."
‭‭Първо Царе‬ ‭2‬:‭7‬ НП
“Благословението от Господа обогатява и не носи скръб със себе си."
‭‭Притчи‬ ‭10‬:‭22‬ НП‬
“Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия."
‭‭ВТОРО КОРИНТЯНИ‬ ‭8‬:‭9‬ БЛБ‬
“Уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Не имай себе си за мъдър; бой се от Господа и бягай от зло. Това ще бъде здраве за тялото ти и храна за костите ти. Почитай Господа с имота си и с първите плодове от всичките си печалби. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовете ти ще преливат от ново вино."
‭‭ПРИТЧИ‬ ‭3‬:‭5‬-‭10‬ БЛБ‬