С ПРЕМИУМ АБОНАМЕНТ ще получите моментален достъп до съдържанието на AWAKENING TV. Периодично ще се свързваме с вас с мейли от AWTV.

В ПРЕМИУМ АБОНАМЕНТ:

  • Проповеди
  • Поучения
  • Конференции
  • Неизлъчвани събрания
  • Училище на Словото и Духа
  • Достъп до всякакви затворени събрания онлайн
  • Достъп до ZOOM групи Пробуждане
  • Достъп до затворена Facebook група